ผลการนับคะนแนนการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
 
หมายเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
คะแนน
ได้ลำดับที่
 
1

นายสอูดี อุดมศาสตร์สกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
17
2
 
2
นายอนันต์ สาโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
35
1
     
 
 
ผลการนับคะนแนนการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
 
หมายเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ได้ลำดับที่
 
1
นายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี
1
         
 
ผลการนับคะนแนนการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
 
หมายเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
คะแนน
ได้ลำดับที่
 
1
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
677
1
 
2
นายจรินทร์ โสภณ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
522
2