CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
ด้านข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ด้านบริหารงานบุคคล
   ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน
   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ด้านบริหารงานวิชาการ
   + ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       ผลการทดสอบ O-Net
       ผลการทดสอบ I-Net
       ผลการทดสอบ NT
   + ทดสอบการอ่าน RT
   +ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
   +โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
       การเรียนการสอนDLTV
       การเรียนการสอนDLIT
       บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
       โครงการสุจริต
       ระบบสองภาษา
ด้านบริหารงบประมาณ
   ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
   ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนงานโครงการ
ด้านบริหารงานทั่วไป
  + ข้อมูลอาคารที่ดินและก่อสร้าง
  + ข้อมูลครุภัณฑ์
  + GIS แผนที่โรงเรียน
   +ระบบงานต่่างๆ
       Smart Area
       E-money
       ME-office
       ระบบการลา
       ระบบการซ่อมบำรุงเทคโนโลยี
       ระบบจัดการเอกสาร
คู่มือการใช้งาน
   คู่มือการบันทึกข้อมูล EMIS
   คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
   คู่มือการใช้งานระบบDMC
   คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบsmart card
ระบบงานต่างๆ
   ระบบ DMC 2562
   ระบบ EMIS
   ระบบ B-OBEC
   SchoolMISS
   ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
   ระบบติดตามนักเรียนออกกลางคัน
   ระบบรายงานการรับนักเรียน
   e-MESystem
 ThaiCreate.Com Tutorials
ผู้เข้าชมวันนี้
16
เข้าชมเมื่อวาน
8
เข้าชมเดือนนี้
286
เข้าชมปีนี้
7,348

ข้อมูลครูในสังกัด


ข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073460079 แฟกซ์ : 073460080
Email : itec@pattani1.go.th
© 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1